Sexualitet – en tillgänglighetsfråga

Ett forskningsprojekt om rätten till sexualitet och sexuell hälsa i ett otillgängligt samhälle

Bidra till projektet!

Vi söker just nu personer som vill dela med sig av sina tankar och erfarenheter om hur otillgänglighet, brist på stöd och hjälpmedel, diskriminering eller negativa attityder påverkar sexuell hälsa och välbefinnande. Vi välkomnar personer som lever med funktionsnedsättning, kronisk sjukdom, diagnos, normbrytande funktionsvariation, dövhet eller liknande.

Du kan bidra till forskningen på flera olika sätt:

  • Vi kan träffas enskilt eller i grupp för en intervju, personligen eller via nätet.
  • Du kan besvara frågor i ett mail/brev, skriva en dagbok, ta foton eller skapa konst utifrån dina upplevelser.
  • Jag kan följa med dig i olika sammanhang där du kan visa och beskriva dina upplevelser.
  • Eller något annat som passar dig!

Tidigare forskning visar att det kan finnas svårigheter att delta i samhällslivet på lika villkor som andra, vilket kan påverka dejting och sexuella relationer. Men det saknas svensk forskning med koppling till FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning – och särskilt artiklarna om sexuell hälsa, familjeliv och delaktighet. Målet med projektet är att utveckla metoder eller material som stöd för myndigheter och andra ansvariga organisationer för att tillgodose rätten till sexuell hälsa och delaktighet. Projektet är också ett samarbete med RFSU och Funktionsrätt Sveriges projekt Sexualitet och funktionsrätt (Allmänna Arvsfonden).

Vissa frågor kan upplevas som privata/känsliga, men du behöver inte svara om du känner dig obekväm. Du har också möjlighet att när som helst avbryta din medverkan, i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dina svar kommer att anonymiseras och förvaras säkert.

Forskningsresultaten kommer att användas för att utveckla arbete kring sexuell hälsa och funktionsrätt i civilsamhället och i relevanta verksamheter i samhället. Resultaten kommer även att spridas i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, på konferenser och seminarier.

Har du frågor? Du är välkommen att kontakta oss för mer information:

Julia Bahner:   julia.bahner@soch.lu.se         Tel: 0733497223

Finn Hellman: finn.hellman@gmail.com

Sonja Ghaderi: sonja.ghaderi@rfsu.se (för frågor om RFSU och Funktionsrätt Sveriges projekt (”Sexualitet och funktionsrätt”).